Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Opracowano: 23 wrzesień 2020 roku

Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem.

Strona internetowa szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie www.spnowebystre.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23 września 2018 roku lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • z uwagi na ograniczenia systemowe serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Dyląg, zsbystre@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182071295. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Zgłoszenia można dokonać również w jednej z następujących form:

  • poprzez e-mail szkoły: zsnbystre@op.pl;
  • drogą pocztową na adres: Nowe Bystre
  • 61, 34-521 Ząb
  • osobiście u dyrektora Szkoły – Marcina Dyląga

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nowe Bystre zlokalizowana jest pod numerem 61. Wejście główne do budynku nie posiada pochylni.

 

MONITORING SZKOLNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona Główna

Przydatne informacje

 Adres: 
Szkoła Podstawowa
w Nowem Bystrem
 

 Nowe Bystre 61,
 34-521 Ząb,
 Numer telefonu: 
 18 2071295 
 e-mail Szkoły:  

szkolanowebystre@poronin.pl

Szkoła Podstawowa z oddziałami klas 1 - 8 SP

Oddział Przedszkolny

Filia Szkoły na Słodyczkach

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Pytanie

       na

śniadanie

Do Hymnu